2002-04-21
 
 

Till styrelsen för
Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg
Box 300
441 26 Alingsås
 
 

Brev angående dröjsmålsränta och säkerheter

Det förvånar oss

att AGJ styrelse, utan att underrätta oss långivare, kunnat ställa samman ett bokslut som innebär att vi under 2001 inte får någon ränta på våra pengar

att AGJ styrelse, utan att underrätta oss långivare, fört upp kortfristiga lån, som redan är uppsagda, som långfristiga

att AGJ styrelse, utan att underrätta oss långivare, ensidigt beslutat frysa återbetalning av medlemslån

att en så skarpt formulerad årsberättelse med flera sakfel inte finns i mer än ett exemplar på anslagstavlan och delas ut först på årsmötet

att bokslutet finns tillgängligt endast hos kassören och delas ut först på årsmötet

att Ernst & Young-rapporten inte delges oss och årsmötet

att den långivarpärm vi ställt samman och lämnat till revisorer och styrelse inte kommit vare sig kassör eller utredare tillhanda

att vi inte fått tillfredsställande svar på våra tidigare brev med begäran om möten

Vi anser att styrelsen med hjälp av tidigare bokslut, långivarpärmen och övriga handlingar som funnits tillgängliga haft tid på sig att sätta sig in i lånesituationen. Våra krav på möten och återbetalning av lånen har inte hörsammats i tid.

Den återbetalning av 50.000 kr, som skedde häromdagen, är absolut inte något svar på de minimikrav på återbetalning vi ställt. Vårt tidigare erbjudande om att eventuellt kunna vänta någon tid på återbetalning för delar av lånen förutsätter en konstruktiv dialog och att AGJ styrelse försöker göra rätt för sig genom att omgående börja betala tillbaka på lånen enligt de krav som framförts.

Enligt lag utgår dröjsmålsränta för uppsagda pengar. Som bekant sades samtliga lån, som inte tidigare var uppsagda, upp den 26 november 2001. Om 3 månaders uppsägningstid tillämpas innebär det att dröjsmålsränta för de senast uppsagda lånen skall utgå från den 27 februari 2002. Vi förstår inte av vilket skäl AGJ styrelse dröjer med återbetalning av medlemslånen. Vi tycker det känns helt fel att AGJ skall åsamkas extra räntekostnader i ett läge när AGJ behöver varenda krona till sin verksamhet.

Vi vill lika lite som någon annan rasera AGJs ekonomi och försvåra AGJs verksamhet. Vi har så långt det varit möjligt hjälpt AGJ genom de svåra åren innan det fanns bidrag från kommun och region. När det nu finns pengar i kassan anser vi att AGJ bör göra rätt för sig, precis som styrelsen sade på årsmötet. Vi långivare måste i detta läge, förutom AGJs bästa, även ta hänsyn till vår egen privatekonomi. AGJ är återbetalningsskyldigt för lånen. Det är inte rimligt att styrelsen då, utan att ta hänsyn till att lånen måste lösas, planerar nya stora investeringar. Vi har inte fått ta del av AGJs budget.

I väntan på snar återbetalning måste vi få bättre säkerheter för våra lån. Om de rykten vi hört att AGJ nu ämnar dra på sig stora utgifter i form av lejd arbetskraft till verkstadsbygget och färdigställandet av bockkranen talar sant, innebär det att AGJs kassa dräneras på stora summor. I det läget måste vi för att få säkerheter för våra lån kräva följande:

Det låneutrymme som redan finns på "Paradiset" efter gjorda amorteringar, och som oss veterligt inte är utnyttjat, kan användas för att ta ut pantbrev på ca 200.000 kr. Detta låneutrymme anser vi ska höjas för att ge oss full säkerhet på våra lån. Det är ett sätt att snabbt erbjuda oss bättre säkerhet. Vi önskar därför svar på detta förslag snarast, dock senast den 26 april 2002.

Vi tycker det är helt förkastligt att gå ut med budskapet att AGJs skulder rusat i höjden därför att medlemmar lånat ut pengar. Om man går ut med ett sådant budskap måste man även förklara vad pengarna använts till. Vi har alla ett ansvar för föreningens ekonomi likaväl som vi alla har ett ansvar för att AGJs goda rykte inte fördärvas. Vi välkomnar därför en mer allsidig belysning av problematiken kring AGJs ekonomi och medlemslånen än vad som hittills skett. En god början är att styrelsen presenterar vad Ernst & Young kommit fram till.

Vi finner situationen så allvarlig att det motiverar sammankallandet av en extra föreningsstämma för att diskutera AGJs ekonomi och framtid.

För långivarna (Stig Lundin, Lennart Nordh och Clas Mörk)
 
 

Stig Lundin


Spårriktaren och tingsrätten