Kommentarer till artikel i tidskriften TÅG nr 10-2002

Följande artikel stod att läsa i TÅG nr 10-2002. Artikeln innehåller påståenden som är felaktiga och kränkande för de som indirekt pekas ut. Artikelförfattaren borde kontrollerat sanningshalten i det han skrivit bättre. Även ansvarige utgivaren för TÅG borde inse att artikeln är vinklad och gett de utpekade chansen att i samma nummer kommentera Ulf Nyströms artikel. 
Nedan återges artikeln med mina inflikade kommentarer.
/ Lennart Nordh , synnerligen aktiv medlem i AGJ 1967- 2001, AGJ ordförande på 1980-talet samt år 2000. Dessutom före detta långivare
"AGJ-förlikning klar

Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg har kommit överens med de flesta av de medlemmar som lånat ut stora belopp till föreningen; i september förlikades föreningen med en medlem som lånat ut 420 000 kronor."

* Den nya styrelse som valdes år 2001 intog en mycket misstänksam inställning till de medlemslån som då fanns. Ordföranden har i medlemstidningen Jernvägsnytt drivit tesen att lån utan skuldsedel ej är lån i juridisk mening och därför måste omförhandlas innan de kan återbetalas. Denna inställning har långivarna protesterat emot. I bokföringen finns tillräckliga bevis för att lånen existerat genom post- och bankgiroöverföringar. Lånen finns även redovisade i föreningens bokslut.

"Under slutet av 1990-talet lånade flera medlemmar ut stora summor till föreningen för att den skulle kunna köpa material, bland annat en spårriktmaskin och vagnhallen i Kvarnabo. Dessa medlemslån uppgick så småningom till 1,4 miljoner kronor, en medlem lånade ut hela 620 000 kronor."

* En av långivarna har som en svarsartikel till styrelsens åsikter om lånen i Jernvägsnytt nr 1/2001 gjort en redovisning av varför lån har tagits och till vilka ändamål (Jernvägsnytt nr 2/2001).

"Men föreningens bokföring var usel och i flera fall saknades både protokollsanteckningar och skuldebrev, i andra fall var skuldebreven daterade långt efter att lånen utbetalats."

* Ett mycket kränkande avsnitt i Ulf Nyströms artikel. Det framgår inte om detta är ett citat från styrelsens representanter eller från den revisionsfirma som tittat på bokföringen. Så sent som vid årsmötet 2001 utryckte dåvarande revisorer sin beundran för allt det arbete som kassören lägger ned under ett år och den noggrannhet som detta skett med. Återigen försöker man göra det till ett brott att inte styrelsen har utfärdat skuldebrev trots att sådana ej behövs.

"Häromåret skedde en brytning i AGJ, flera veteraner från föreningens grundande för över 30 år sedan miste sina styrelseposter. Dessa krävde då att få tillbaka de pengar de lånat ut till föreningen."

* En helt felaktig beskrivning av vad som hänt. Vid årsmötet 2001 ville valberedningen satsa på en s.k. vit styrelse. Styrelsen skulle bestå av neutrala personer utan för stark knytning till avdelningarna. De personer som avgick ur styrelsen var med på denna lösning. Det var först sedan styrelsen utan något meddelande frångick tidigare antagen plan om återbetalning av 100.000 kr på spårriktarlånet under år 2001 som hela lånet sades upp. Övriga lån sades upp som en reaktion mot styrelsebeslutet 22 september 2001, då dåvarande trafikchefen entledigades och den som varit AGJs meste kontaktman utåt fråntogs sina uppdrag. Detta styrelsebeslut är till stor del förklaringen till den brytning som skett inom AGJ.

"Ett revisionsföretag fann dock att det var sådan oordning i räkenskaper och styrelseprotokoll att alla lån och deras omfattning knappast kunde utredas, bristen på ekonomisk redovisning gjorde att den nya styrelsen inte ansåg sig kunna betala vad föreningen enligt medlemmarnas uppgifter var skyldig."

* Utan att försöka få klarhet genom att ställa frågor till avgående kassör och tidigare styrelsemedlemmar så anlitar man en revisionsfirma. Denna gör en skriftlig rapport som blir klar i början av mars 2002. Under utredningens gång har revisionsfirman ej ställt frågor till tidigare kassör eller till andra tidigare styrelsemedlemmar. Rapporten har styrelsen ej velat visa för de som tydligen utpekas i den. Att styrelsen i artiklar i dagstidningar och i medlemsbladet Jernvägsnytt refererar till denna hemliga rapport för att styrka sina uttalanden om hur dåligt tidigare styrelser har skött sig strider mot min rättsuppfattning. På årsmötet år 2002 ställdes frågan vad denna utredning kostat föreningen. Svaret blev att det ville inte styrelsen avslöja förrän vid årsmötet 2003. Skälet var att denna kostnad inte gällde år 2001.

"De flesta lån har dock betalats tillbaka under sommaren, en medlem lämnade dock sin fordran på föreningen till kronofogden. Kronofogden lämnade ärendet till tingsrätten i Alingsås."

* Genom att envist hävda att lån utan skuldsedel måste omförhandlas innan utbetalning kan ske så hamnar ärendet hos kronofogden. I en svarsskrivelse i maj 2002 till kronofogden säger AGJs talesman att visst har man för avsikt att betala men först måste man slutföra sin ekonomiska utredning. Målsättningen anges vara att bli klar med utredningen under år 2002. Kronofogden anser därmed att AGJ bestrider lånet. Långivaren har då två val. Ta tillbaka kravet, och riskera att förlora sina pengar, eller gå vidare till tingsrätten.

"I slutet av september förlikades dock medlemmen och föreningen; 420 000 kronor skulle omedelbart betalas till medlemmen. Föreningen slapp betala dröjsmålsränta."

* Under detta förlikningsmöte, vilket var ett öppet möte med möjlighet för andra att vara med som åhörare, sade AGJs representanter att de från och med att de fått revisionsfirmans rapport i mars 2002 velat betala och göra rätt för sig. För att kunna betala ansåg man att det måste finnas en skuldsedel upprättad eller att en ömsesidig överenskommelse om betalning upprättades. Under förhandlingen instämde rådmannen i långivarens uppfattning om att skuldsedel inte är ett krav för att lånet skall vara giltigt. Rådmannen sade bland annat att skuldsedeln "inte är bärare av fordran". Det kan finnas annat som bevisar lånet. Till och med att ett lån kan ske muntligt. Det är då fortfarande ett juridiskt bindande lån. På långivarens förslag slapp AGJ betala dröjsmålsränta mot att AGJ betalade hans utlägg inklusive resan.

"-Vi har betalat pengarna, säger föreningens ordförande Per-Olof Söderpalm. Vi har aldrig haft någon avsikt att lura någon men vi fick inte tillgång till en del av handlingarna förrän efter många påstötningar, det fanns så mycket oklarheter kring det aktuella lånet att återbetalningen drog ut på tiden."

* Trots långivarens upprepade skriftliga förfrågningar vad dessa oklarheter kunde bestå i har han inte fått svar från AGJ. Ej heller har AGJ velat lämna över revisionsfirmans rapport där dessa oklarheter borde finnas nämnda, om det nu finns några oklarheter. En bidragande orsak till att en del handlingar lämnades över sent var att långivaren gradvis blev allvarligt sjuk under år 2001.

"Det aktuella lånet togs upp medan långivaren 1997 satt i styrelsen och hade tillgång till föreningens kassa, men bokföringsposten var undertecknad först 1998. Något skuldebrev fanns inte."

* Långivaren lade1997 för AGJs räkning ut de pengar som spårriktaren kostade från eget konto. Först efter styrelsebeslut under våren 1998 skedde det formella övertagandet av maskinen till AGJ. Detta efter att styrelsen hade fått årsmötets stöd för de stora satsningar som föreningen stod inför. Återigen försöker man göra avsaknaden av skuldebrev till en anmärkningsvärd brist trots att lagen ej kräver detta.

"-Det är skönt att det här är över, säger Söderpalm som är kyrkoherde i Älvsborgs församling i Göteborg. Det har varit en svår tid i föreningen, en kulturkrock mellan äldre och yngre, men nu hoppas jag att vi kan ägna krafterna åt järnvägen, våra fordon och alla byggnader."

* Den verkliga kulturkrocken var styrelsebeslutet 22 september då en enig styrelse hårdhänt tillrättavisar två veteraner som skänkt en stor del av sina liv till AGJs fromma. Skälet var enligt hemsidan samarbetssvårigheter. Vad styrelsen borde göra är att få de som ryggat tillbaka för denna behandling att börja jobba för AGJ igen. Det mänskliga kapitalet inom AGJ har skadats.

"Några äldre medlemmar har dock lämnat föreningen."

* Verkligheten är värre. Cirka 20-25 personer har tagit time out. Hälften av dessa är under 35 år.

Kursiv stil Lennart Nordh

Övrigt Ulf Nyström