AGJ organisation i Anten-Internen juni 2005

"AGJ organisation

2003 genomfördes vid AGJ en organisationsförändring liknande den som finns vid flera andra museijärnvägar i Sverige. Avsikten var att stärka avdelningarna och avdelningscheferna samt att se till att styrelsen inte skulle behöva syssla med rena driftsfrågor utan skulle kunna koncentrera sig på mer övergripande frågor.
En annan bakgrund var dessutom en framväxande "subkultur" där man satte sig över vad som beslutades och att man inte ville/vågade/kände för att ta sitt ansvar för verksamheten utan man ville bara syssla med det som för stunden var roligt och bara på tider när det passade.
Skulle denna "subkultur" sprida sig fanns risk för att ingen tog ansvar för föreningens målsättning d.v.s. att driva Anten-Gräfsnäs Järnväg.
Kraven från vår dåvarande tillsynsmyndighet hade även ökat och vi hade fått påpekande om att något måste göras åt ansvarsförhållandena inom verksamheten.
Ingen styrelse finner det roligt att behöva sätta upp krav och regler för verksamheten. Den blir då lätt beskylld för än det ena eller andra av medlemmar eller andra som känner sin egen lilla sfär/ankdamm hotad.
Man måste dessutom komma ihåg att AGJ inte är någon liten förening. AGJ har under vår trafik ansvaret för 1000-tals människor årligen som åker på vår bana. Vi har dessutom ett krav på oss att uppfylla de åtaganden som vi gett såväl våra resenärer, bidragsgivare som medlemmar.
För att uppfylla detta så måste det finnas en organisation som fungerar. En organisation i vilken det ingår medlemmar som solidariskt ställer upp för föreningen, d.v.s. alla oss andra medlemmar och således visar ett gott kamratskap. Medlemmar som biter ihop och hjälper till när det känns tungt och därigenom för AGJ framåt. Det är ju krasst så att det är det rena ideella praktiska arbetet som för AGJ framåt oavsett om det genomförs i Anten eller på någon annan plats i Sverige. Idellt arbete innebär i mycket att kompomissa ihop olika viljor och vi för inte AGJ framåt genom att sitta i våra kammare och tjura och hoppas att andra inte skall klara av det som de åtagit sig. Nej ut och hjälp till istället och visa att man är en god kamrat.
Tar man ett ansvar så skall man även få rättigheter och förtroende och då är det styrelsens uppgift att stödja organisationen och alla ansvarstagande medlemmar så länge den håller sig inom de ramar som dragits upp för verksamheten. Likaså är det organisationens uppgift att stödja styrelsen och ställa upp för denna. Ett ömsesidigt givande och tagande således. Allt för AGJs bästa.
Det är mot bakgrund av ovanstående som styrelsen under det senaste året arbetat för att stärka föreningsorganisationen och se till att avdelningscheferna får möjlighet att leda den praktiska verksamheten utan att styrelsen lägger sig i densamma.
Avsikten är att ge avdelningscheferna friheten att bygga upp en organisation inom sitt verksamhetsområde som passar just den verksamhet man är satt att sköta och även anpassa denna till vad som olika medlemmar kan tänkas ta ansvar för.
Detta innebär vidare att alla nya "projekt" inom varje avdelnings område skall godkännas av avdelningsansvarig och denne skall även kontrollera om "projektet" omfattar sådant som det är tänkt att jobbas med inom avdelningen den närmaste tiden. Allt för att förhindra en mängd påbörjade, men oavslutade "projekt", samt ge avdelningschefen och avdelningens "ledningsgrupp" möjlighet att "styra" sin egen verksamhet.
Det är även styrelsens uppgift att se till att avdelningarna får arbetsro och att alla tendenser till "subkulturer" hålls på "mattan". Hur otrevligt och okamratligt detta än kan tyckas.
Genom tydliga specificeringar vad som ingår i olika avdelningschefers och andras uppdrag, hoppas styrelsen att det inte skall uppstå några tveksamheter om, när man riskerar att överskrida sina "befogenheter".
Det finns dom som klagar på att styrelsen "byråkratiserar" föreningen, men tyvärr är det så att olika myndigheter ställer ökade krav på AGJ. Så länge verksamheten flyter på utan incidenter är det sällan några problem, men skulle något hända så kommer vi att nagelfaras och vår interna organisation ifrågasättas.
Tittar vi på AGJs historia så kan vi direkt se vad den tidigare "papperslösa" verksamheten kostat AGJ i merutgifter. Massor med "löften" som lämnats utan några skrivna överenskommelser.
Styrelsen drar upp riktlinjerna genom verksamhetsplan och budget men sedan är det avdelningarna som sköter den praktiska verksamheten. Genom det hoppas vi på en förtydligad och förenklad ansvarsfördelning i organisationen.
Det här var många ord om en verksamhet som är ganska enkel om alla hjälper till och drar åt samma håll och mot samma mål, men som kan bli ganska komplicerad och otrevlig om det råder tveksamhet om vilket mål man har och vem som skall göra vad och varför.
........"


Märkliga uttalanden