P-O Söderpalm i Jernvägsnytt nr 1/2001

Nu går vi framåt!

"... Utgifterna för inköp, drift och underhåll har under vissa år överstigit inkomsterna. Underskottet har täckts med lån från enskilda medlemmar. Vi är därför skyldiga dessa pengar.
Styrelsens viktigaste uppgift under den närmaste framtiden kommer därför vara att i gamla protokoll få fram en bild av hur vår lånesituation ser ut. Några juridiskt bindande avtal har underligt nog inte skrivits vad gäller medlemslånen. Obetänksamt, eftersom det sätter oss nya styrelsemedlemmar i en situation vi inte bett om och inte förstår. Men också för långivarna därför att det kan vara svårt att hävda en fordran utan papper. Frågan togs upp vid senaste årsmötet av förre ordföranden Lennart Nordh. Vi kan inte gå baklänges in i framtiden. Därför måste gamla oklarheter redas ut på ett hederligt och etiskt försvarbart sätt. Arbetet har redan startats. Nu går vi framåt!"

Söderpalm har totalt missuppfattat situationen. Det var inte det som Lennart Nordh tog upp vid årsmötet 2001.

"När jag så småningom kom till Anten blev jag mycket väl mottagen. I Anten har jag mött kamratskap, människor som gärna delar med sig av sitt imponerande kunnande och en generositet man sällan ser. Med det krävs naturligtvis ödmjukhet och vilja att lära och respekt för andras kunskaper och uppfattningar för att kunna gå in i en gemenskap. Då kan människor ha delade meningar utan att dela upp sig i olika läger. Då kan det bli många hederliga och härliga "tjôt", istället för felfinneri och knivhugg i ryggen,
En god anda i en förening, och så är det i Anten, är det inte "andra" som skall skapa och upprätthålla, utan du och jag som är aktiva medlemmar, Nu går vi framåt!"

Att teori och praktik inte alltid stämmer överens har vi fått tydliga bevis för.


Märkliga uttalanden