På tapeten
- aktuella frågor om AGJ

Stigs hemsida om AGJ


100302: Avloppet vid Antens station
Sedan ett år tillbaka håller AGJ på att bygga en avloppsanläggning alldeles intill vår villatomt i Anten. Sent om sider har man erkänt att det är ett "svartbygge" och anläggningen får inte tas i bruk innan miljökontoret givit sitt tillstånd. Märkligt att en museijärnväg som AGJ håller på på detta vis, 10 år efter det att den nya miljöbalken började gälla. Läs mer

100301: Handikappvagnen i verkstaden
AGJs handikappvagn med lift, AGJ Co 28, vilken rullat i tågen sedan 1978 är i bhov att få delar av taket utbytt. Det är ett relativt omfattande arbete att få ordning på taket och det är därför osäkert om vagnen hinmer bli klar till sommarens trafik. Bilder finns här

100301: Kris på ångloksfronten
Under vintern har det konstaterats att asklådan på ångloket VGJ 24 är i mycket dålig kondition. Utan en ordentlig asklåda går det inte att köra med loket.
Revisionen av ångloket ROJ 3 har i princip avstannat.

100301: Försäljning av växlar
Under hösten 2009 framkom att AGJ styrelse ämnade sälja 12 st växlar med 891 mm spårvidd till ÖSlJ. Priset var satt till 3.000 kr per xäxel.
Eftersom de växlar som finns som reserv vid AGJ inte varit gratis, utan kostat en hel del i transporter och arbete, reagerade många medlemmar när de ryktesvis fick reda på affären. Styrelsen berättade inte om vad som var på gång - inte ens för de medlemmar som en gång skaffat växlarna till AGJ. Läs mer
100204: Motioner till AGJ föreningsstämma 2010
Motioner till AGJ föreningsstämma 2010.

090215: Dirhuvden-Ödegärdet
Sedan några veckor tillbaka har flera gamla AGJ-medlemmar med Kent Johansson och Ulf Eckerberg i spetsen påbörjat ett arbete för att snygga till AGJ:s bangård vid Dirhuvden-Ödegärdet. Det står redan nu klart att området måste dräneras bättre, innan man kan bygga den vagnhall som det pratats om i flera år. En ny vagnhall på platsen nåste vara ett av AGJ:s mer angelägna projekt, för att lok och vagnar ska få bättre skydd. De får inte som nu stå ute och bli förstörda av väder och vind. För snart 4 år sedan beviljade Riksantikvarieämbetet ett bidrag på 100.000 kr till den nya vagnhallen. Här är några bilder från Gärdet

090212: AGJ vill förlänga museihallen  i Anten med 18 meter
AGJ har lämnat in en begäran om förhandsbesked från Alingsås kommun rörande bygglov för tillbyggnad av museihallen i Anten. Tillbyggnaden skall ske mot söder och ge ytterligare 54 m under tak.. Det har sagts att det funnits planer på att inrätta en snickeriverkstad i tillbyggnaden, men det kan väl knappast vara realistiskt. Som nära granne tillhör jag dem som ska yttra sig över förslaget.
AGJ har nu många byggprojekt på gång. Förutom detta projekt är det bl a nya vagnhallar vid Dirhuvden, toalettbyggnad i Gräfsnäs, mini-reningsanläggning i Anten och upprustning av spåret genom tunneln vid Brobacka. Frågan är hur många nya projekt AGJ kan driva samtidigt. Den nu föreslagna förlängningen av museihallen lär inte bli så billig per spårmeter, tyvärr.

090206: Motioner till AGJ föreningsstämma 2009
Motioner till AGJ föreningsstämma 2009. Här finns även en del motioner från tidigare år. Av dessa framgår det ganska tydligt att styrelsen inte vill att AGJ ska vara någon öppen demokratisk förening längre. Medlemmarna ska inte lägga sig i och framför allt inte skriva några motioner. År 2003, motion nr 16, slutet på styrelsens yttrande säger allt. Läs och begrunda.

070402: Provkörning av BLJ 6
Lördagen den 31 mars var det dags för provkörning av BLJ 6. Här är några bilder från förberedelserna.

070311: Ansträngd ekonomi
Den 17 mars är det dags för AGJ föreningsstämma 2007. Mot bakgrund av att föreningens ekonomi under de senaste åren blivit allt mer ansträngd, till följd av vikande trafik och stora lån, är det viktigt med en ordentlig genomlysning av verksamheten. År 2006 blev ett av de sämsta åren på länge. Frågan om AGJs framtid måste komma upp på dagordningen.
AGJs trafikutveckling och ekonomi 1996-2006 i sammandrag.
Motioner till AGJ föreningsstämma 2007 .
060531: Hjulets dag i Gräfsnäs 4 juni
För den som är intresserad av gamla bilar, traktorer m m arrangeras Hjulets dag i Gräfsnäs nu på söndag den 4 juni mellan kl 11 och 16.

060526: VGJ 24 provkört efter lagerrevisionen
Provkörning av VGJ 24 ägde rum idag. Loket passerade Kvarnabo vid 18.15-tiden på väg mot Gräfsnäs. Värmde lite i koppellager, men inget alarmerande så här långt. Det var Marcus som körde.

060507: Ur led är tiden
Det har idag varit en riktig sommardag med solsken och temperaturer på mer än 20 grader. När man tittar på AGJ hemsida möts man dock av budskap som:
"Nu är det höst och vi underhåller vår bana!"
"Nu är det vinter och vår trafik är slut!"
"Nu på vintern arbetar vi med våra lok!"
Har AGJ tappat kontakten med verkligheten? Dags att inse att det bara är några veckor kvar till trafikstarten.
Tillägg 060508: Under dagen kom våren tydligen även till Anten.

060504: Revisionen av ROJ 3
På AGJs hemsida kan man läsa att arbetet går framåt på ROJ 3. Golvet i förarhytten är nu svetsat och klart. Man väntar på kolboxarna som repareras i Kvarnabo och som väntas bli klara under juni månad. Innan man har fått dom kan man inte gå vidare med lokhytten. Den stora frågan är dock hur man tänker göra med ångpannan på ROJ 3 och de uttjänta tuberna. Det borde vara hög tid att ta sig an dessa arbeten nu om loket ska komma i trafik till sommaren. Redan i januari 2006 påtalades att tuberna var dåliga (se länk) .
060426: Många AGJ:are i Herrljunga den 22 april
Lördagen den 22 april var det öppet hus vid lokstallet i Herrljunga. BJs passade på att transportera V3 18 och Z43 446 från Göteborg till Herrljunga. Många AGJ:are var åter samlade kring gamla tåg - denna gång dock i Herrljunga. Bengt Nordh var med och tog en del bilder .

Var finns sponsorspengarna?
I samband med "AGJ 40 år" fick föreningen bidrag i form av sponsring med närmare 50.000 kr från olika företag i Alingsåstrakten. Pengarna var avsedda som hjälp till AGJ för att kunna genomföra jubiléumsaktiviteterna sommaren 2005. I AGJ bokslut som presenterades  inför AGJ årsstämma 2006-03-18 kan jag inte finna att dessa pengar finns redovisade. Frågan är varför de inte finns med och vart de tagit vägen? De skulle täcka en del av AGJs kostnader.
I samma bokslut kan man se att "årets resultat" blev 206.884 kr. Om man tar bokslutets intäkter och drar av kostnaderna får man dock summan 8.940 kr. En väsentlig skillnad på närmare 200.000 kr. På årsstämman kunde inte kassören eller den avgående styrelsen ge någon förklaring, inte heller tala om vilket belopp som är det rätta. Ser man på året innan föreligger även där en differens, då i storleksordningen 300.000 kr. Revisorerna hade inget att anmärka, vilket ger anledning att befara att de inte satt sig in i siffrorna ordentligt.

Mer än 30 av de aktiva medlemmarna har lämnat AGJ
Sedan hösten 2001 har mer än 30 av de aktiva medlemmarna i AGJ lämnat verksamheten eller tagit "time out". Under 2005 har flera av stöttepelarna vid AGJ försvunnit. I många fall är det medlemmar som varit med under lång tid, ofta mellan 10 och 40 år. Dessutom rör det sig om medlemmar som varit med om att bygga upp, utveckla och driva AGJ under en lång följd av år. Med dessa medlemmar har även en stor del av kompetensen inom föreningen gått förlorad.
En viktig anledning till de många avhoppen är att medlemmar känner sig kränkta och illa behandlade av AGJ styrelse (delar av styrelsen). Det verkar som att det är viktigare att "platta till" sina kamrater än att driva och utveckla verksamheten vid museijärnvägen. En allvarlig form av mobbning, helt enkelt. Flera av de tidigare aktiva medlemmarna är mycket irriterade, ledsna och besvikna, rentutsagt förbannade. Många anser att det är helt otroligt att det kan få gå till så här i en idéell förening, där verksamheten bygger på frivilligt arbete. Några vägrar att sätta sin fot i Anten så länge den nuvarande regimen består.
I en situation som denna behövs en bra ledning med en ordförande, som uppträder neutralt och med förmåga att brygga över konflikter som kan uppstå. Nuvarande styrelse vid AGJ tycks inte ha denna förmåga. Istället använder man sig av en auktoritär ledarstil, som gör att medlemmar känner att det inte kan vara med i den praktiska verksamheten vid AGJ längre.
Bristen på kunnigt folk och den kränkande behandlingen av flera aktiva medlemmar vid AGJ måste vara en av de viktigaste frågorna att diskutera på årsstämman. Utan tillräckligt många aktiva medlemmar går det inte att driva AGJ. Se även Anten-Internen juni 2005 .

Nu väntar vi
För att den demokratiska processen ska fungera krävs information. AGJ har snart ordinarie föreningsstämma och det är nu mindre än 10 dagar kvar tills stämman ska äga rum 2006-03-18. Enligt AGJ stadgar ska särskild kallelse sändas ut till medlemmarna senast 14 dagar före stämman.  "Styrelsens och revisorernas berättelser skall, på sätt som tillkännages i kallelsen till föreningsstämman, finnas tillgängliga för medlemmarna tio dagar före den föreningsstämma vid vilken de skall föredragas."
För några dagar sedan fick jag en kallelse med posten. Ett A4-kuvert med ett blad. Förutom tid och plats för stämman upprepas gång på gång "Styrelsen har lämnat ett yttrande till motionen där styrelsens syn på de saker som tas upp i motionen redovisas. Yttrandet avslutas med att styrelsen anser att frågeställningarna anses besvarade genom styrelsens yttrande och föreslår att motionen läggs till handlingarna utan vidare åtgärd."
Någon information om var styrelsens och revisorernas berättelser finns tillgängliga fanns inte. Jag har därför rekvirerat styrelsens verksamhetsberättelse med tillhörande årsredovisning och revisorernas berättelse från AGJ sekreterare. De kan skickas som mail för att göra det enkelt.
Lördagen 2003-03-11 åkte några medlemmar till Anten för att titta på verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen. Verksamhetsberättelsen fanns uppsatt på anslagstavlan i ett exemplar, men i detta rum pågick Säo-kurs varför det inte gick att ta del av berättelsen. Något bokslut eller revisionsberättelse fanns inte i Anten.
Från söndag kväll 2003-03-12 har berättelserna funnits tillgängliga på internet. Idag, 2003-03-14, har jag fått de berättelser jag beställt med posten från AGJ sekreterare. Tack!

Tystnadsplikt
I den beskrivning av AGJs organisation, AGJF 400.01 Organisation, som gäller från 2003-12-01 och som sändes in till dåvarande Järnvägsinspektionen, framgår på sidan 10 att det råder en straffbelagd tystnadsplikt inom AGJ. Citat: "Tystnadsplikt. Styrelsens ledamöter och revisorer har tystnadsplikt. En tystnadsplikt som är straffbelagd. Sekretesskravet gäller allt man fått reda på om organisationen, det krävs inte att de ska ha fått den på styrelsesammanträdena."

40-års jubiléet - flipp eller flopp?
Var AGJs 40-årsjubileum en flipp eller flopp? Därom råder olika uppfattningar. Det vore intressant att se lite siffror från jubileet, intäkter och kostnader relaterade till jubileumsveckan. En annan viktig frågeställning är hur AGJs trafiksiffror skulle ha sett ut för resten av säsongen utan den PR och uppmärksamhet som jubileet ändå gav.
Läs mer

Lokförarsituationen inför sommaren
AGJ har akut brist på ångloksförare inför sommarens trafik. Allt fler medlemmar mår dåligt och tar avstånd från den negativa anda som kännetecknat delar av verksamheten vid AGJ under senare år. Alltsedan 2001 har många medlemmar känt att det inte är roligt att vara med vid AGJ längre. Efterhand har skaran av missnöjda medlemmar ökat. Under 2005 försvann ytterligare ett 10-tal aktiva medlemmar, som varit med i AGJ under många år. Styrelsen tycks inte vilja erkänna att det finns problem, som delvis bottnar i att några försöker toppstyra AGJ utan att tillåta insyn i vad som pågår. Utan tillräckligt många aktiva medlemmar, som känner engagemang och hjälps åt, går det inte att driva AGJ.
Läs mer

AGJs organisation
Den nuvarande organisationen vid AGJ infördes 2003. Hur den ser ut och fungerar är inte känt utanför en inre krets. I centrum finns föreningens sekreterare, som till synes vill ha full kontroll över det mesta inom AGJ. Många viktiga frågor avgörs i kretsen kring sekreteraren, som tillsammans med sin sambo (kassör, fastighetschef, informationsansvarig, matansvarig m m) gjort sig näst intill oumbärlig. En del frågor, som rimligen borde behandlas i styrelsen, är inte kända av ledamöter i styrelsen. Olika beslut hålls hemliga, då besluten göms i bilagor som inte bifogas protokollen. Viktiga frågeställningar kring AGJ tycks således vara förbehållna en "inre elit", på ett sätt som  inte kan vara förenlig med de mest grundläggande principerna för föreningsdemokrati.
Gör man på detta sätt blir det svårt att hitta medlemmar som helhjärtat vill ställa upp och hjälpa till. Det skulle säkert vara mycket bättre av flera skäl om många medlemmar blev delaktiga i vad som händer vid AGJ och att uppdragen och arbetsuppgifterna fördelas på fler. För närvarande är dessutom viktiga poster, såsom maskinchef och trafikchef, vakanta. (I mitten av februari kom trafikchefen tydligen tillbaka)
Läs mer

Vad gör styrelsen?
Att AGJ behöver ha många aktiva medlemmar, en väl fungerande organisation och en duktig ledning, som gör att verksamheten fungerar utan onödigt krångel, torde stå klart för de flesta. Det är därför oroväckande när medlemmar stöts bort från verksamheten samtidigt som allt mindre blir gjort. Den nedåtgående trenden vad gäller trafiken borde också ge anledning till oro. Likaså det faktum att det knappast finns några lok att köra med.
Vad gör styrelsen åt detta? Till synes inte någonting. Det verkar som om man inte vill inse problemen. Detta är förbryllande då flera medlemmar vid olika tillfällen skrivit till AGJ styrelse och påtalat vad de anser vara fel. Om man inte ens försöker rätta till sådant som gått snett, kan det aldrig bli bra. Höstens maskinmöte är ett annat exempel. Då presenterade styrelsen kort vad man beslutat i styrelsen, sedan var mötet slut. Man tog inte ens chansen att resonera om de maskintekniska problemen med de medlemmar som kommit till det utannonserade mötet.

AGJ drar ner på trafiken
AGJs tidtabell för sommaren 2006 finns nu utlagd på nätet (AGJs hemsida). Man kan konstatera att det blir betydande neddragningar i trafiken, framförallt vad gäller den inkomstbringande vardagstrafiken. Längre tillbaka omfattade vardagstrafiken 6 veckor, från slutet av juni till början av augusti. Numera är den reducerad till 3 veckor med ett betydande intäktsbortfall.
Några av de absolut bästa trafikdagarna för AGJ under 2005 var tisdagen 2/8 och torsdagen 4/8. Tisdagen gav 26.960 kr och torsdagen 25.691 kr i trafikintäkter. Kommande sommar kör man inte alls under motsvarande dagar, varför man kan räkna med en reducering av trafikintäkterna bara för dessa dagar med närmare 50.000 kr.
Ytterligare intäktsminskningar är att förvänta genom att antalet ångtåg reduceras under de kvarvarande vardagarna. Tidigare kördes 3 tågpar från Anten med avgång kl 11, 13, och 15. Nu blir det 2 tågpar med avgång kl 11 och 14. Detta bör leda till att det bara blir 11-tåget som får bra beläggning, varför man kan räkna med en klar minskning av trafikintäkterna även för de återstående vardagarna.
Tidigare har AGJ fått bidrag från Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen i syfte att försöka öka trafikutbudet och förbättra besöksupplevelsen. Nu gör AGJ tvärtemot vad bidragsgivarna önskade -  man drar ner ytterligare på utbudet. Det finns en motion king detta tema till AGJs årsmöte i mars, så frågan kommer säkert att uppmärksammas. Det är dock mycket allvarligt för AGJ och föreningens framtid när man gör på detta sätt. Utan pengar går det inte att bedriva någon verksamhet. Det gäller att tänka efter före - ett numera smått klassiskt uttalande inom AGJ.

På besök i Anten
Bilder från AGJ och Anten i januari 2006

Flera motioner till AGJs årsmöte i mars
Motioner till AGJs årsmöte 2006

ROJ 3s kolboxar till Kvarnabo
Några AGJ-medlemmar, som brukar mötas i Kvarnabo, ska se vad man kan göra för att hjälpa till med reparationen av kolboxarna till ROJ 3. Kolboxarna finns nu i Kvarnabo för närmare undersökning. Reparationsarbetet räknar man med att bedriva i Anten.

Utställning om AGJ vid Sveriges Järnvägsmuseum
Fotojournalisten Maria Steéns utställning "Järnvägare", en skildring av människor vid AGJ, visas nu i Gävle. Vernissage lördag 4/2 kl 13.00  Utställningen pågår under tiden 4/2-5/3 2006. 
Många aktiviteter vid AGJ den 18 mars
Enligt AGJs aktivitetskalender "Vad händer på AGJ" ska AGJs årsmöte äga rum den 18 mars kl 14.00-17.00. Samtidigt är det arbetshelg kl 9.30-17.00 och Säo-kurs kl 10.00-16.00.
Illa om säkerhetschefen inte kan närvara på årsmötet därför att han håller Säo-kurs.