Uppsala - Länna Järnväg (ULJ)


ULJ förhistoria och byggnad

Tillkomsten av järnvägen mellan Uppsala och Länna har en direkt koppling till Wattholma bruk och den nysatsning som skedde inom dess bruksrörelse på 1870-talet. Tillkomsten av Uppsala - Länna järnväg har genom en av intressenterna i Wattholma bruk, friherre Fredrik von Essen, även en direkt koppling till en annan smalspårig järnväg här i landet, nämligen Hjo - Stenstorps järnväg (HSJ) i Västergötland. HSJ byggdes några år innan ULJ och järnvägen gick helt nära Kavlås egendom, som innehades av Fredrik von Essen. Vi ska i det följande se att ULJ och HSJ haft mycket nära band med varandra.

Förändringar vid Wattholma bruk

Länna masugn, vilken kan sägas vara upphovet till Uppsala - Länna järnväg, tillhörde sedan gammalt Wattholma bruk. I början av 1870-talet skedde en rad förändringar vid Wattholma bruk, och verksamheten, som dittills drivits genom Wattholma Bruks Intressenter, överläts år 1873 till det nybildade släktbolaget Wattholma Bruks AB. I samband därmed skedde en förnyelse och utbyggnad av bruksverksamheten. Bl a övergav man vallonsmidet till förmån för lancashiremetoden, och liksom många andra järnbruk satsade man på ångkraft. Vid Vattholma installerades sålunda under 1870-talet flera ånghammare, och för reparationer och underhåll av ångpannorna, hamrarna och övriga maskiner i smedjan anlades även en mekanisk verkstad.

I början av 1870-talet fick Wattholma bruk järnvägsförbindelse med omvärlden genom Uppsala - Gävle järnväg (UGJ), som var färdig år 1874. Det blev nu enklare att frakta malm från Dannemora, stenkol från Harnäs och färdiga produkter till Stockholm eller andra bruk.

Helt naturligt började man även fundera över hur transporterna till och från brukets masugn vid Länna skulle kunna effektiviseras. En av intressenterna i Wattholma bruk, kammarherre Fredrik von Essen, som egentligen bodde på Kavlås gods i Västergötland, hade hemmavid medverkat till att Kavlås och andra kalkbrott fått järnvägsförbindelse fram till Västra Stambanan genom smalspåriga Hjo - Stenstorps järnväg med bibana från Svensbro förbi Kavlås till Ekedalen. För von Essen föreföll det därför lämpligt att på liknande sätt förbinda Wattholma bruk med dess masugn vid Länna genom en smalspårig järnväg över Rasbo.

Som alternativ till en smalspårig järnväg från Vattholma eller Storvreta över Rasbo till Länna framkastades tankar på en smalspårig järnväg från Uppsala till Länna. Visserligen skulle i så fall allt gods till och från Wattholma bruk få lastas om i Uppsala, men järnvägen skulle då kunna bli till större nytta för bygden än en ren bruksbana från Vattholma till Länna.


Fortsättning

ULNJ

Copyright © Stig Lundin 1999-2007