MÅJSpända relationer

Att relationerna mellan Kalmar och Mönsterås inte var de bästa, och att det inte var utan problem att bygga en järnväg som
kolliderade med Kalmarintressena framgår ganska tydligt i ett brev som Mönsteråsbanans direktör Emil Almbladh skrev till sin
kollega Gustaf Svalling, vid Vagn- & Maskinfabriken i Falun den 11 juni 1902:

". . . Hade jag vetat af att Ni ämnade vända Er till någon Kalmarbank i denna sak, skulle jag bestämt afrådt derifrån på grund  af omöjligheten att der få någon som hälst handräckning i fråga om Mönsterås och särskilde järnvägen, som alltid- varit dem en
styggelse. Animositeten mot oss beror på fruktan att Mönsteråsbanan skall draga trafik från Kalmar hitåt. Derför startades en
konkurrentbana Läckeby - Alsterbro berörande samma trakt som vår järnväg, hvilket projekt dock till Kalmariternas
förargelse inte synes hafva utsigter att komma till utförande, derför att vi lyckades komma i förväg beträffande aktieteckningar i
ett par kommuner.

Vårt järnvägsbolag är icke i något ekonomiskt trångmål, men väl saknas ännu en viktig faktor för detta såsom för andra
järnvägsbyggen, nämligen en långifvare, och härför hafva vi, utom de dåliga tiderna, Kalmariterna att tacka, Här i orten finnas inga banker af betydenhet mer än Kalmar- och Smålandsbankerna, och i båda dessa äro vi så illa anskrifna som möjligt, utan att hafva haft något med dem att göra. Till följd häraf hafva vi måst bedrifva banbygganden med största försiktighet och hittills koncentrerat oss på linien Mönsterås - Sandbäckshult, som förbinder oss med järnvägsnätet och derför är först och främst behöflig för Mönsterås. Denna linie är nu i det närmaste färdig och kan öppnas för trafik senast i början af juli. . . ."
 
MÅJ Falubyggda tanklok var 6-kopplade med axelföljd lC. Deras tjänstevikt uppgick till 26,7 ton och de var godkända för 40 km/tim. Inköpspriset var 22.000 kr. 

Lok och vagnar från Falun

Vagn- & Maskinfabriken svarade för leveransen av den rullande materielen till MÅJ, och fabriken kom därför att bli direkt
indragen i MÅJ så småningom ganska trassliga affärer. Direktör Svalling efterträdde för övrigt år 1904 doktor Almbladh som
ordförande i MÅJ styrelse.

Det var på sommaren 1901 som MÅJ tagit kontakt med den då relativt nystartade Vagn- & Maskinfabriken rörande tillverkning av lok och vagnar för bolagets järnväg. Den första beställningen kom i september 1901 då MÅJ bestämde sig för 10 st grusvagnar för snar leverans. Vagnarna, MÅJ N 140-149, var klara redan i slutet av november och de anlände med tåg till Oskarshamn f v b med båt till Mönsterås.

Beställning av övrig rullande materiel skedde i december 1901. Kontrakt tecknades då med Vagn- & Maskinfabriken om
leverans av 2 st tanklok, 2 st personboggievagnar, 4 st tvåaxliga personvagnar och 50 st godsvagnar. Ett tag var man även inne på tanken att beställa 2 st tenderlok, men detta fick t v anstå. Som rådgivare och kontrollant när det gällde MÅJ inköp av lok och vagnar fungerade byrådirektör B O Ekman vid SJ Maskinbyrå.

Fortsättning


MÅJ

Copyright © Stig Lundin 1981-2005